Reglement Parksjtad Leedjes Konkoer 2024

1.    Het Parksjtad Leedjes Kónkoer is een door de stichting Parksjtad Leedjes Kónkoer jaarlijks te organiseren concours voor liedjes, afkomstig van tekstschrijvers, componisten en/of uitvoerders, woonachtig in of binding hebbend met één der Parkstad Limburg gemeentes Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen. 

2.    Voor selectie komen alleen nieuwe liedjes in aanmerking, die voldoen aan de volgende criteria:

o  De tekst is geschreven in een Limburgs dialect,

o  Het lied hoeft niet per se carnaval tot onderwerp te hebben,

o  Het lied mag niet deelgenomen hebben aan liedjesconcoursen van carnavalsseizoenen vóór 1 juli 2023,

o  De tekstschrijver(s), componist(en) en/of uitvoerder(s) garandeert/garanderen originaliteit,

o  De tekst is niet beledigend voor personen en/of groeperingen, noch is deze dubbelzinnig of platvloers. Dit ter beoordeling van de organisatie of jury. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

3.    Inschrijven kan geschieden door individuele personen, al dan niet namens één of meer andere personen, dan wel door verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen. Deelnemers dienen ten minste 15 jaar te zijn.

 4.    Deelname aan het Parksjtad Leedjes Kónkoer geschiedt door:

 Digitale aanmelding via de website www.parksjtadleedjeskonkoer.nl,

o  De tekst van het liedje dient in een WORD bestand, onder vermelding van ‘tekst inzending PLK+ 2024’, te worden gezonden aan het e-mailadres inschrijving@parksjtadleedjeskonkoer.nl in verband met het samenstellen van tekstboeken voor juryleden. Indien u geen e-mail mogelijkheid heeft, verzoeken wij u dit te doen met hulp van derden.

o  Het liedje dient als een WAV-bestand via WE Transfer mail verzonden te worden naar inschrijving@parksjtadleedjeskonkoer.nl en dient uiterlijk op 31 december 2023 om 00:00 uur te zijn ontvangen.

o  De inschrijfkosten bedragen €13,50 en zijn ter dekking van administratieve werkzaamheden. Dit kan overgemaakt worden naar rekeningnummer: 
NL76 ABNA 0620 3849 05 t.n.v. Stichting PLK, onder vermelding van naam en titel van het liedje. De inschrijfkosten dienen uiterlijk op 31 december 2023 door de stichting PLK op de rekening te zijn ontvangen.

5.    Van 1 januari tot en met 15 januari 2024 zal de hoofdjury uit alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, een selectie maken van 22 liedjes. De beoordeling daartoe vindt plaats op basis van tekst, muziek en originaliteit. De hoofdjury zal de liedjes beluisteren en de teksten lezen zonder de naam van de uitvoerende(n) te kennen en zonder 'beeld en presentatie'.

6.    Er dient in ieder geval tenminste één liedje geselecteerd te worden voor de finale per Parkstad gemeente (inclusief geheel Beekdaelen). De overige 15 liedjes worden willekeurig geselecteerd door de hoofdjury. Indien uit één of meer van de genoemde gemeentes geen liedje ingeschreven worden, dan valt die finale plek vrij voor de resterende liedjes die willekeurig en onafhankelijk van gemeente worden geselecteerd door de hoofdjury. Indien naar het oordeel van de organisatie te weinig liedjes uit één Parkstad gemeente (inclusief geheel Beekdaelen) inschrijven, dan heeft de organisatie het recht om gemeentes bij elkaar te voegen ten behoeve van één finaleplaats. Mocht hierdoor een finaleplaats vrijvallen, dan betekent dat een extra finaleplaats voor de ongebonden willekeurig liedjes.

7.    Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, wordt de inzending niet in de procedure opgenomen. De organisatie behoudt zich het recht voor om, in het belang van een juist verloop van het PLK +, die maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht voor een juist verloop van het evenement. In dit verband kan in voorkomende gevallen van (één van de) bovenstaande voorwaarden worden afgeweken. Daartegen is geen bezwaar mogelijk.

8.    Het oordeel van de jury is bindend; hierover kan niet worden gecorrespondeerd. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een besluit. Dit besluit is bindend.

9.   Indien je finalist bent, dien je minimaal 10 entree tickets te kopen. Deze ontvang je automatisch van de organisatie op factuur.

10.    Met verzending van de aanmelding gaan deelnemers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

11.  Inzenders zijn vrij om met meer dan één inzending in te schrijven voor het PLK.

12.  Een uitvoerend artiest kan slechts met één lied in de finale komen. Dat is het hoogst gekwalificeerde lied op de ranglijst van de hoofdjury. Componisten, arrangeurs, tekstschrijvers etc. mogen wel met meer liedjes in de finale staan. Deelnemers aan het PLK+ schrijven in voor één der Parkstad gemeentes (inclusief geheel Beekdaelen). Dit betekent echter geenszins dat deze inzending/inzenders door of namens deze gemeente zijn/worden afgevaardigd. Een binding met Parkstad/Beekdaelen wordt geacht aanwezig te zijn. Desgevraagd kan de organisatie de uitvoerende(n)  verzoeken die binding aan te tonen.  Het is aan de organisatie om de toelichting van deze binding als voldoende of onvoldoende te kwalificeren. 

13.  Door inschrijving wordt dit naar waarheid verklaard. Indien anders zou blijken volgt direct diskwalificatie.